MapGEN

MapGEN

MapGEN (Map GENerator) je webová aplikace zpřístupňující pasportní data o budovách MU ve formě statických výstupů. Těmi se rozumí zejména výkresová dokumentace, plány nebo tematické mapy. Podporován je export do formátů PDF a PNG. Vhodně tak doplňuje již existující aplikaci Datový sklad dokumentace, která uživatelům zpřístupňuje data o budovách ve formátu DWG (CAD soubor).

Pro uživatele byl sestaven jednoduchý průvodce, který v několika krocích umožňuje ovlivnit parametry požadovaného výstupu. Vybrat si lze celou budovu (tzn. všechna podlaží), jednotlivá podlaží nebo místnost v budově, dále pak formát i typ výstupu. Interaktivní formou si uživatel vybírá seznam vrstev a popisné informace, které budou zobrazeny ve výstupu.

Aplikace je určena širokému spektru uživatelů z prostředí Masarykovy univerzity. Nabízí se např. využití jak pro účely orientace v budovách tak i správy a údržby majetku. Přístup k aplikaci je omezen celouniverzitním přihlášením, při němž se zadává UČO a sekundární heslo.

Prvotním impulsem pro vznik této aplikace bylo zadání, resp. úspěšné obhájení bakalářské práce Jana Kantora (absolventa Geografického ústavu PřF MU) na téma “Návrh kompozice mapových výstupů pro účely vizualizace dat Stavebního a Technologického pasportu MU”.

Výstupy této práce, zejména nástroje pro práci s kompozicí mapy, byly využity při tvorbě této aplikace. Pro nasazení těchto nástrojů v prostředí MU bylo nutné nově vytvořit další části celého systému, zejména část serverovou a uživatelské rozhraní s navigací pro uživatele. Při zprovoznění serverové části byly využity zkušenosti Skupiny GIS z Divize informačních systémů ÚVT MU.

Aplikace je nyní plně funkční pro Stavební pasport MU. Z hlediska dalšího rozvoje se jako vhodné jeví doplnit výstupy o data Pasportu vnějších ploch a Technologického pasportu MU.


Autor: Bc. Michal Cupák a kol.