Facility management

Tradiční multioborová disciplína zabývající se řízením podpůrných činností v rámci organizace. Integrací těchto činností společně s řízením pracovního prostředí a pracovníků dochází ke zvyšování efektivity základních činností každé organizace. Těmi se v případě MU rozumí výuka a výzkum. Mezi činnosti podpůrné se řadí např. správa a provoz budov včetně technologií v nich provozovaných. S tímto souvisí i budování týmů specialistů orientujících se v této problematice.
Dlouhodobým záměrem MU je vyvíjet a aplikovat postupy pro efektivní správu a údržbu majetku. Pro tyto účely je nezbytné vytvářet a udržovat rozsáhlou kvalitní datovou základnu včetně standardizace všech procesů souvisejících s jejím naplněním, správou, aktualizací a sdílením dat. Struktura dat umožňuje integraci s jinými systémy provozovanými v rámci MU. K tomu jsou využívány moderní technologie doplněné o vlastními silami vyvíjené nástroje a aplikace.
Do vybraných budov MU je zaváděn systém pro sledování a řízení technologií. Systém poskytuje kromě monitorovací a řídící funkcionality také možnost ukládat data o provozu samotném. Data jsou pravidelně vyhodnocována v rámci analytické činnosti s cílem zefektivnit provoz budov i technologií v nich instalovaných včetně možnosti odhalení potenciálních rizik. Součástí systému je také dozor a uživatelská podpora zajišťovaná vlastními silami.
MU disponuje systémem Archibus pro podporu různých oblasti facility managementu. Mezi jeho nesporné výhody patří zejména otevřená architektura, variabilita a možnost integrace s jinými systémy provozovanými v rámci MU. Z celé řady modulů jsou v současnosti rozvíjeny a aktivně využívány moduly pro správu a rozúčtování ploch, u nichž je nezbytné zajistit integraci s daty BIM. Využití nachází i moduly pro podporu údržby, zejména při zajišťování provozu BMS.